Zápisní řád MKSK

Zápisní řád MKSK
1. Cílem MKSK je chov čistokrevných variet Malého kontinentálního španěla (papillon a phaléne) s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností specifických pro plemeno, tak jak je popsáno je standardu FCI.
2. Zápisní řád je základní normou pro chov a plně respektuje Řád ochrany zvířat při chovu psů ČMKU a Mezinárodní chovatelský řád FCI.
3. S chovatelstvím je neslučitelný chov jakéhokoli plemene bez průkazu původu FCI, podpora tohoto konání a obchod se psy – překupnictví. MKSK poskytuje chovatelský servis členům i nečlenům klubu.
4. Ve věcech tímto řádem neupravených platí ustanovení Zápisního řádu ČMKU a Mezinárodního chovatelského řádu FCI jakožto vyšší závazné normy.
5. Zápisní řád MKSK se odvíjí od Zápisního řádu ČMKU, jehož nedílnou součástí jsou směrnice, které řád doplňují a upravují dle konkrétně platné legislativy a potřeb ČMKU. Současně tyto směrnice mohou být samostatně upraveny podle nově vzniklé situace v budoucnosti.

I. Chov a jeho řízení
1. Základní chovatelskou normou je plemenný standard FCI. Stanovené chovné podmínky nesmějí diskriminovat to, co standard připouští, stejně tak jako připustit to, co standard uvádí jako vylučující vadu. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba psů respektující především zásady genetického zdraví jedince i populace (chov nesmí být na úkor zdraví). Čistokrevný pes je dědičně zdravý tehdy, jestliže zdědil standardní znaky, plemenný typ a povahu, jež jsou pro plemeno typické, nikoli však dědičné vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví jeho potomků. Klub i chovatelé musí dbát na to, aby nedocházelo ke zveličování a přehánění plemenných znaků, které by mohly následně nepříznivě ovlivnit funkční zdraví psů.

2. Druhy chovu: čistokrevná plemenitba
3. Chovat lze jen prostřednictvím chovatelského klubu, který je garantem za regulérnost chovu vůči ČMKU. Chovatelský klub musí být ČMKU uznán.
4. Pokud je plemeno zastřešeno ve více chovatelských klubech, může chovatel plemeno chovat, tj. zapisovat vrhy v jednom kalendářním roce, pouze v jednom klubu. Členství není omezeno na jeden chovatelský klub. Speciální podmínky chovnosti, které určují chovatelské kluby musí být v souladu s předpisy FCI a závaznými právními předpisy, zejména zákonem č.166/1999 Sb., o veterinární péči a zákonem č.246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Chovatelský klub garantuje pouze chov plemen, pro která byl ČMKU zmocněn.
5. Do chovu nejsou připuštěni zejména jedinci, kteří mají dědičně podmíněnou vadu, jež je z chovu vylučuje. Dále nejsou do chovu připuštěni psi a feny s vadami, které standard uvádí jako vady vylučující. Jedinci na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové vady, která je dle standardu důvodem k vyloučení z chovu, jakož jsou z chovu vyloučeni i jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci agresivní.
6. Ve výjimečném případě je klub oprávněn udělit psovi/feně chovnost podmíněnou na určitý počet odchovaných jedinců nebo jeden vrh, s možností zrušení podmínky a prodloužení chovnosti.

II. Chovní jedinci
1. Chovní psi a feny jsou jedinci, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu po splnění podmínek stanovených klubem.
2. Podmínky pro zařazení do chovu určené klubem respektují platný standard FCI. Pokud existuje více klubů pro jedno plemeno, musí mít stejné základní podmínky pro zařazení do chovu a vzájemně si respektovat chovné jedince.
3. Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu je označeno prostřednictvím poradce chovu do průkazu původu. Majitel chovného jedince pak předá průkaz původu i s přílohou plemenné knize k zapsání jedince do evidence chovných jedinců.
4. Při importu již chovného jedince je majitel povinen prokazatelně písemně doložit chovnost dovezeného jedince nebo splnit podmínky chovnosti.

III. Chovatel, majitel chovného psa
1. Majitel chovného psa či feny je fyzická osoba starší 18 let (ve výjimečném případě stanoveném směrnicí ČMKU rovněž právnická), která má vlastnické právo k chovnému psu nebo feně. Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad chovného psa nebo feny.
2. Držitelem chovného psa nebo feny je buď majitel, nebo ten, kdo je majitelem zmocněn používat je k chovu.
3. Chovatel je držitel chovné feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně zaregistrována.
4. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo jeho úhyn musí být do 15 dnů oznámena písemně vedení chovatelského klubu a plemenné knize.

Změna držení:
- u chovného psa neprodlen
- u feny se zápisem vrhu musí být změna oznámena chovatelskému klubu a plemenné knize.
5. Převod březí feny je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele nebo držitele a jsou na něj převedeny i všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem.
6. Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný i zápis na chovatelskou stanici zesnulého
7. V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný všemi ostatními spolumajiteli.
8. Je-li chovný jedinec ve spoluvlastnictví více osob z různých zemí, musí splňovat podmínky pro zařazení do chovu všech zemí spolumajitelů – nejedná se v tomto případě o zahraniční krytí.

IV. Krycí list (doporučení nebo potvrzení o krytí feny)
1. Pro plánované krytí chovné feny se používají krycí listy
2. Platnost krycích listů je omezená do ukončeného 8 roku fen
3. Krycí listy musí obsahovat následující údaje:
- jméno psa (psů) navrženého (navržených) ke krytí a číslo jeho (jejich) zápisu (zápisů)
- jméno feny a číslo jejího zápisu
- jméno a adresu majitele nebo držitele chovného psa
- jméno a adresu majitele nebo držitele chovné feny
- podpisy obou majitelů (držitelů)
- místo a datum krytí.
4. Řádně vyplněné a podepsané krycí listy jsou dokladem, který je součástí přihlášky vrhu, nutné k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání průkazů původu.
5. Při ukončení členství v klubu krycí list pozbývá platnosti.

V. Krytí
1. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci a na základě platného krycího listu.
2. Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním ze psů, který je uveden v krycím listě.
3. Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) psa. Majitel, resp. držitel nebo jimi zmocněná osoba jsou povinni doprovázet fenu ke krytí.
4. Pokud fena zůstává u majitele (držitele) psa několik dní, hradí veškeré náklady s tím spojené, jakož i dopravu zpět, majitel feny.
5. Držitel psa je povinen o fenu řádně pečovat v době, kdy je u něj umístěna za účelem krytí. Rovněž odpovídá za škody, které v této době fena případně způsobila třetí osobě.
6. Pokud došlo k úhynu chovné feny prokazatelně v době, kdy byla v péči držitele chovného psa, je držitel chovného psa povinen podat o tom zprávu majiteli (držiteli) feny a zjistit na své náklady příčinu úhynu feny, a to pitvou ve veterinárním ústavu.
7. Pokud k úhynu chovné feny došlo zaviněním držitele chovného psa, je držitel chovného psa povinen uhradit majiteli chovné feny škodu tím vzniklou. Pokud k úhynu chovné feny nedošlo zaviněním držitele chovného psa, je držitel chovné feny povinen uhradit držiteli chovného psa náklady, které vynaložil na péči o fenu podle uzavřené dohody.
8. Pokud k úhynu chovné feny došlo zaviněním držitele chovného psa, je držitel chovného psa povinen uhradit majiteli chovné feny škodu tím vzniklou. Pokud k úhynu chovné feny nedošlo zaviněním držitele chovného psa, je držitel chovné feny povinen uhradit držiteli chovného psa náklady, které vynaložil na péči o fenu podle uzavřené dohody.
9. Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být ke krytí užit další pes ve smyslu chovatelského řádu příslušného klubu, uvedený na krycím listu.
10. Po krytí vyplní držitel psa a majitel (držitel) feny krycí listy.
11. Způsob úhrady za krytí je věcí dohody. Doporučuje se uzavřít dohodu písemně. Nedodržení dohody může být předmětem občansko-právního řízení.
12. Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá (zákon č.166/1999 Sb.) a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito semene určeného (dohodnutého) psa nebo semene s veškerou předepsanou dokumentací. Náklady na inseminaci hradí majitel feny. Inseminace smí být použita výhradně mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem.
13. Pokud fena nezabřezla a došlo k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel (držitel) feny nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem, nedohodnou-li se jinak.
14. Právo na opakované krytí zdarma zaniká úhynem psa nebo feny.
15. Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení peněz uhrazených za akt krytí.
16. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.

VI. Vrh
1. Fena a vrh mají být umístěny u svého držitele. Pokud je nutno fenu umístit jinak, musí být o této skutečnosti uvědomen příslušný poradce chovu.
2. Počet vrhů za kalendářní rok stanovují podmínky chovnosti jednotlivých plemen. Vrh, kdy fena porodí pouze jedno štěně je započítáván jako regulérní vrh
3. Chovatelům je zakázáno neodborně zasahovat do průběhu porodu, způsobem, který zvyšuje bolest a nebo poškozuje zdraví matky nebo mláděte. V případě nutnosti je povinen zajistit odbornou pomoc veterinárním lékařem.
4. O narození štěňat je chovatel povinen podat písemnou zprávu poradci chovu na originálu krycího listu a držiteli psa, která obsahuje:
- základní identifikační údaje,
- datum krytí a vrhu,
- počet celkem narozených, mrtvě narozených, ponechaných štěňat,
- pohlaví,
- informaci o tom, zda štěňata jsou ponechána feně nebo předána kojné feně (v tom případě i držitele kojné feny a počet štěňat u ní umístěných).
5. Nezabřeznutí feny hlásí její majitel (držitel) držiteli krycího psa a poradci chovu.

VII. Zápisy štěňat
1. PP vystavuje plemenná kniha ČMKU na základě smlouvy s klubem.
2. Štěňata se zapisují do plemenné knihy země, ve které má majitel feny stálé bydliště. Výjimky jsou povoleny pro chovatele čistokrevných psů, kteří žijí v zemi, jež nevede plemennou knihu uznanou federací FCI. Těmto chovatelům je povoleno nechat štěňata zapsat dle volby do uznané plemenné knihy.
3. Podkladem pro zápis odchovu do plemenné knihy je výhradně platná přihláška vrhu. Součástí přihlášky vrhu jsou krycí listy a v případě zahraničního krytí i kopie originálu PP včetně dokladu o chovnosti.
4. Vrh musí být přihlášen k zápisu kompletní – tzn. že musí být uvedena všechna štěňata, která byla do okamžiku žádosti o zápis odchována. Přihláška vrhu označených štěňat (způsob označování viz směrnice) musí být odeslána plemenné knize nejpozději do 3 měsíců od data vrhu.
5. Jména štěňat jednoho vrhu začínají stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou. Pro každé další plemeno v chovatelské stanici je vedena zvláštní řada, začínající písmenem „A“. Jména nesmějí obsahovat název chovatelské stanice, vulgární či hanlivá slova a nesmějí žádným způsobem propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí. Délka jmen může být maximálně 20 znaků včetně mezer a interpunkčních znamének. Jméno nesmí tvořit pouze předložka česká ani cizojazyčná (von,of,…).
6. Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici v rámci jednoho plemene nesmí opakovat.
7. Zápisy štěňat do plemenné knihy se provádí podle schématu: zkratka plemenné knihy/zkratka plemene/číslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, rok zařazení do chovu apod.).
8. V případě, že majitel feny nevlastní chráněný název chovatelské stanice, může jednu fenu zapůjčit do jiné chovatelské stanice pouze jedenkrát. Zapůjčení feny musí být plemenné knize doloženo písemnou smlouvou.

VIII. Práva a povinnosti poradce chovu
1. Poradce chovu má právo odmítnout vystavit krycí listy, pokud o ně chovatel nepožádal předepsanou formou nebo pokud žádost neobsahuje všechny náležitosti.
2. Poradce chovu má právo odmítnout povolit opakované spojení dvou jedinců, kteří spolu již dali potomky se závažnými dědičnými vadami nebo mezi takovými jedinci, kteří sami vykazují nežádoucí vady a nedostatky.
3. Poradce chovu má právo vyžadovat doklady potřebné k zápisu vrhu takové, aby je mohl předat k vyřízení plemenné knize. Má právo odmítnout dokumentaci, která je špatně čitelná, neúplná, nevhodně nebo nedbale vyplněná.
4. Poradce chovu má právo na průběžnou kontrolu stavu, držení a výživy vrhů štěňat i chovných jedinců po předchozí domluvě. Pokud zjistí nedostatky je povinen o tom u chovatele udělat zápis a seznámit se situací vedení klubu. To pak rozhodne o nápravných opatřeních. Cestovní výlohy kontrolních orgánů hradí chovatel ( sazba za 1 km dle aktuálního sazebníku ČMKU)
5. Poradce chovu má povinnost vystavit krycí listy pro chovnou fenu na písemnou žádost chovatele do 14 dnů po obdržení této žádosti.
6. Poradce chovu má povinnost předávat Plemenné knize doklady k zápisu štěňat v termínech stanovených ČMKU dle smlouvy s ČMKU.
7. Poradce chovu je povinen poradit chovatelům, členům klubu v otázkách týkajících se chovu. Není povinen informovat nové majitele štěňat o péči o štěňata a mladé jedince, to je povinností chovatele, který štěně prodal.
8. Poradce chovu je povinen dodržovat všechna ustanovení FCI, ČMKU, klubu a zákona na ochranu zvířat proti týrání, týkajících se chovu a držení psů. Závažné problémy řeší vždy ve spolupráci s vedením klubu.

IX. Práva a povinnosti chovatele
1. Formulář Krycího listu a Přihláška vrhu jsou volně přístupné na webových stránkách MKSK a ve Zpravodaji.
2. Po krytí vyplnit do krycího listu požadované informace – čl. IV, bod 3 a potvrdit podpisy majitele psa a majitele feny. Kopii krycího listu a dokladu o zaplacení krycího poplatku zaslat do týdne od krytí poradci chovu.
3. Nejpozději do týdne po narození štěňat hlásit vrh majiteli krycího psa a PCH. Poradci chovu odeslat originál Krycího listu s doplněnými údaji o datu narození štěňat, počtu a jejich pohlaví. Zároveň poslat vyplněnou Přihlášku vrhu ve třech vyhotoveních k přidělení zápisových čísel.
4. Přidělená zápisová čísla obdrží každý chovatel přímo z Plemenné knihy. Potvrzení o tetování nebo čipování veterinářem, zašle chovatel zpět poradci chovu. Při čipování štěňat je chovatel povinen přiložit po jedné samolepce s číslem čipu od každého štěněte, který je vylepen Plemennou knihou do průkazu původu.
5. Pokud fena nezabřezla, je chovatel povinen originál krycího listu výrazně označit NEZABŘEZLA a do 14 dnů po předpokládaném termínu neuskutečněného porodu odeslat poradci chovu.
6. Při zahraničním krytí dle výběru majitele feny tento ručí za chovnost psa, kopii PP dokládá při zaslání hlášení krytí.

X. Závěrečná ustanovení
1. Porušení výše uvedených ustanovení tohoto řádu klubu nebo Zápisního řádu ČMKU chovatelem nebo majitelem (držitelem) chovného jedince má za následek kárné řízení.
2. Zápisní řád musí respektovat ustanovení Zápisního řádu ČMKU a závazných právních předpisů.