Stanovy klubu

STANOVY KLUBU MALÉHO KONTINENTÁLNÍHO ŠPANĚLA ČR z.s.

Klub malého kontinentálního španěla ČR z.s. byl založen 7.7.2010 a zaregistrován 6.9.2010

Čl. I
Název a sídlo

Klub malého kontinentálního španěla ČR, z.s. se sídlem V Pačátkách 51/12, Praha 9 – Třeboradice, PSČ 19600
Zkrácený název: MKSK

Čl. II
Právní postavení

a) MKSK je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace, zapsaný spolek sdružující chovatele, majitele a příznivce plemene malý kontinentální španěl – papillon, phaléne, s cílem propagovat a rozvíjet chov na území České republiky.
b) MKSK vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Osobní ručení členů je vyloučeno.

ČL. III
Činnost

1. organizace, rozvoj a propagace veškeré činnosti se vztahem k plemeni malý kontinentální španěl – papillon a phaléne.
2. vytváření podmínek pro rozvoj chovatelské a klubové činnosti na demokratických principech.
3. pořádání klubových, speciálních výstav a také další akce k propagaci plemene.
4. zajištění maximální míry informovanosti o plemeni.
5. navrhovat a schvalovat nové čekatele na funkci rozhodčích pro posuzování exteriéru psů.
6. hájit zájmy svých členů ve vztahu ke všem organizacím v jejichž rámci působí.
7. spolupráce s ostatními kluby na rozvoji kynologie a meziklubových vztahů, zastřešení jiných společenských plemen v budoucnosti je možné.
8. MKSK nesleduje podnikatelské cíle – osoby v něm zastřešené nesmějí provozovat činnosti nad rámec předpisů FCI a ČMKU související s chovem psů.
9. odborná osvětová činnost ve vztahu k mládeži, odborné i laické veřejnosti
10. pořádání různých typů výstav za účelem propagace kynologie

Čl. IV
Vznik členství

1. Členem MKSK může být fyzická osoba starší 18 let. Mladší 18 let může být členem pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Nemá však aktivní ani pasivní volební právo.
2. Členství vzniká písemně, přihláškou a zaplacením členského příspěvku, po schválení výborem

Čl. VI
Zánik členství

1. Doručením písemného oznámení o vystoupení.
2. Nezaplacením členského příspěvku v řádném termínu.
3. Vyloučením.
4. Úmrtím člena.

Čl. VII
Práva a povinnosti členů

1. Účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním
2. Navrhovat kandidáty do orgánů MKSK, volit a být volen v souladu se stanovami do orgánů MKSK.
3. Předkládat návrhy a podněty, dotazy a stížnosti k orgánům MKSK.
4. Podílet se na praktické činnosti MKSK.
5. Využívat výhod a služeb poskytovaných MKSK.
6. Získávat potřebné informace pro zvyšování svých znalostí pro chov plemene.
7. Dodržovat stanovy a další vnitřní předpisy MKSK spolu s normativy FCI, ČMKU a MSKS.
8. Písemně hlásit změny týkající se členství a to nejdéle do jednoho měsíce od doby, kdy ke změně došlo.
9. Platit členské příspěvky ve stanoveném termínu a výši zveřejněné na webových stránkách MKSK.
10. Odvolávat se proti rozhodnutí Výboru do 15 dnů od doručení rozhodnutí.
11. Dodržovat etická pravidla chovatelství a Zákon na ochranu zvířat proti týrání, č. 246ˇ1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
12. Při veškerém svém konání dbát oprávněných zájmů MKSK. Dbát etiky slušného chování, zdržet se jednání, které by mohlo klubu, jeho členům a chovu způsobit škodu včetně poškození dobrého jména MKSK.
13. Dle svých možností přispívat k plnění poslání MKSK.

Čl. VIII
Orgány

1. Členská schůze
2. Výbor
3. Kontrolní komise

Čl. IX
Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem MKSK a tvoří ji členové MKSK přítomní na jejím zasedání.
2. Členská schůze
a) přijímá a mění stanovy MKSK
b) projednává zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za uplynulé období
c) schvaluje plán činnosti na určené období
d) volí Výbor a Kontrolní komisi MKSK
e) je odvolacím orgánem proti rozhodnutí Výboru MKSK
f) rozhoduje také o dalších věcech, které nespadají do pravomoci Výboru MKSK
g) rozhoduje o zániku MKSK
3. Členskou schůzi svolává Výbor nejméně jednou ročně zveřejněním na internetových stránkách MKSK, elektronickou nebo písemnou formou.
4. Mimořádnou členskou schůzi svolá Výbor na základě podnětu nejméně 1/3 členů MKSK nebo Kontrolní komise do 30 dnů od doručení podnětu.
5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina členů MKSK. Pokud se nadpoloviční většina členů na řádnou a v termínu svolanou členskou schůzi nedostaví, uskuteční se náhradní členská schůze, která se bude konat ještě týž den a bude zahájena po uplynutí jedné hodiny od začátku původní členské schůze.
6. Náhradní členskou schůzi může svolat statutární orgán nebo ten, kdo svolal členskou schůzi, která nebyla schopna usnášet se. Na jednání náhradní členské schůze se smí jednat pouze o záležitostech zařazených na pořad předchozího jednání. Usnesení Náhradní členské schůze je přijato za účasti libovolného počtu členů.

Čl. X
Výbor

1. Výbor MKSK je statutárním a výkonným orgánem voleným členskou schůzí.
2. Výbor MKSK je kolektivním orgánem tvořeným 3 členy. Členové Výboru volí ihned po svém zvolení do funkce svého předsedu.
3. Výbor může určit, kdo z dalších členů MKSK bude pověřen dalšími funkcemi mimo výbor, které jsou potřebné pro chod MKSK, členy může také odvolat a funkce zrušit.
4. Každý z členů Výboru podepisuje za MKSK samostatně, jednání navenek musí být vždy předjednáno ve Výboru a po jeho odsouhlasení může být realizováno.
5. Výbor je volen členskou schůzí na 5 leté období. Jeho mandát končí po zvolení nového výboru.
6. Funkce členů Výboru jsou čestné a náklady na jejich realizaci jsou hrazeny v rámci hospodářských zásad MKSK.
7. Člen výboru se své funkce může vzdát písemným prohlášením, doručeným jinému členu Výboru. Výbor může kooptovat člena náhradního ze zvolených náhradníků.
8. Výbor odpovídá za řádné hospodaření MKSK, kontroluje dodržování hospodářských zásad, dbá na řádnou péči o majetek a za řádné naplňování poslání MKSK.
9. Výbor vede a řídí činnost MKSK v období mezi členskými schůzemi.
10. Svolává členskou, mimořádnou či náhradní členskou schůzi.
11. Projednává a schvaluje přihlášky nových členů
12. Provádí informační činnost o hospodaření a činnosti MKSK.
13. Zpracovává koncepci chovu plemene a stanovuje chovné podmínky.
14, Stanovuje termíny pořádání výstav a dalších akcí a organizačně je zabezpečuje.
15. Navrhuje rozhodčí exteriéru pro posuzování na výstavy.
16. Navrhuje a předkládá členské schůzi návrhy na změny v řádech klubu a jejich znění.
17. Zajišťuje archivaci dle příslušných platných předpisů.
18. Deleguje zástupce MKSK na kynologické akce a do kynologických orgánů a organizací
19. Určuje a schvaluje ostatní potřebné pro chod a činnost MKSK
20. Funkce ve Výboru je neslučitelná s funkcí v Kontrolní komisi

Čl. XI
Kontrolní komise

1. Kontrolní komise je orgánem voleným členskou schůzí.
2. Kontrolní komise je kolektivním orgánem tvořeným 3 členy. Členové komise volí ihned po svém zvolení do funkce svého předsedu.
3. Funkce v komisi je neslučitelná s funkcí ve výboru.
4. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy.
5. Pokud Kontrolní komise zjistí nedostatky, upozorní na ně statutární orgán.
6. Kontrolní komise podává zprávu o své činnosti členské schůzi.
7. Kontrolní komise je volena členskou schůzí na 5 leté období. Její mandát končí po zvolení nové komise.
8. Funkce členů Kontrolní komise jsou čestné a náklady na jejich realizaci jsou hrazeny v rámci hospodářských zásad MKSK.
 
Čl. XII
Zásady hospodaření

Majetek MKSK spravuje Výbor na základě platných právních norem, směrnic MKSK a ČMKU, a předpisů. Výbor o hospodaření podává zprávu členské základně na schůzích. Finanční prostředky jsou využívány výhradně k zajištění činnosti MKSK, například propagaci, výstavy, bonitace, zpravodaj, schůze, členské poplatky MSKS, náklady na činnost MKSK.
Hospodářský rok je totožný s rokem kalendářním a k tomuto datu se provede vyúčtování finančního hospodaření. O pohybu financí musí být veden peněžní deník a pro potřeby MKSK je založen běžný účet.

Čl. XIII
Ukončení činnosti

O zániku MKSK může rozhodnout mimořádná členská schůze svolaná za tímto účelem, která rozhodne i o tom, jak bude naloženo s majetkem. O zániku může rozhodnout nadpoloviční většina hlasů všech členů.

Čl. XIV
Závěrečné ustanovení

1. Ve věcech, které tyto Stanovy neupravují, se postupuje dle řádů a směrnic ČMKU, resp. se řídí obecně závaznými právními předpisy.
2. V případě, že některé ustanovení Stanov MKSK se, ať vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některá ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení Stanov touto skutečností nedotčena
3. Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 8.6.2019