Bonitační řád MKSK

Bonitační řád MKSK
1. Bonitace je odborná chovatelská činnost, která spočívá v posouzení psa nebo feny, která za využití poznatků o exteriérových, a povahových a zdravotních přednostech, nedostatcích a vadách v porovnání s platným standardem FCI a bonitačními kritérii slouží k určení jejich chovné upotřebitelnosti, Je vodítkem pro jejich využití v chovu jednotlivými chovateli. Bonitace se provádí od 12 měsíců věku.

2. Při hodnocení na bonitaci je každý jedinec posouzen v souladu se standardem. Bonitace se mohou účastnit pouze zdraví, čistí a řádně upravení jedinci s platným průkazem původu.

3. Bonitaci provádí bonitační komise, která se skládá z rozhodčího exteriéru s aprobací pro plemeno a dvou členů bonitační komise.

4. posouzení jedince se zapíše do bonitačního formuláře a písemně vyjádří celkový výsledek bonitace. V případě negativního rozhodnutí o chovnosti je povinnost připojit písemné zdůvodnění tohoto rozhodnutí. Vždy je povinnost seznámit majitele psa s hodnocením a výsledkem. Zápisy v bonitačním formuláři jsou potvrzovány otiskem razítka, podpisy rozhodčího, členů bonitační komise i majitele psa/feny. V případech, kdy objektivně není možné rozhodnout v důsledku nezbytnosti vyžádání odborného vyšetření ve smyslu Čl. 7, odst. 4 chovatelského a zápisního řádu, může komise rozhodnout o odložení bonitace. V těchto případech majitel psa již neplatí další bonitační poplatek a ani nezasílá další přihlášku k bonitaci.

5. Bonitační komise je oprávněna ze závažných důvodů odložit své rozhodnutí o způsobilosti k chovu.

6. Proti rozhodnutí bonitační komise má právo majitel bonitovaného jedince se písemně odvolat k výboru MKSK. Musí tak učinit nejpozději do jednoho měsíce po obdržení výsledku bonitace. Pokud výbor odvolání vyhoví a jedinec bude uznán chovným, bonitace musí být opakovaná. Výbor je také oprávněn nařídit opakování bonitace při pochybnosti o identitě bonitovaného jedince, včetně vyšetření DNA.

7. Vyřazení psa nebo feny bonitované s výsledkem "chovný" v důsledku následné změny bonitačních kritérií v neprospěch tohoto ohodnocení není přípustné.

8. Podmínky pro připuštění čistokrevných jedinců na bonitaci:

dosažení věku psa nebo feny 12 měsíců přijetí přihlášky na bonitaci poradcem chovu nebo odpovědnou osobou, tento je oprávněn odmítnout přihlášky zaslané opožděně, neúplně vyplněné nebo v případě, že zjistí, že údaje na přihlášce jsou nepravdivé psi nebo feny předvedení na bonitaci musí mít platné očkování

9. Přihláška na bonitaci je písemná a musí obsahovat plné znění adresy majitele, jméno přihlášeného jedince, datum narození, číslo zápisu, jména obou rodičů s čísly zápisů, tetovací číslo nebo číslo čipu, způsob zaplacení bonitačního poplatku, termín bonitace na níž majitel jedince hlásí a oboustrannou kopii PP jedince. Členové bonitační komise nesmí provádět bonitaci u jedinců, kteří jsou v jejich vlastnictví.

10. Splnění bonitace potvrdí do originálu PP delegovaný rozhodčí

11. Individuální bonitace je bonitace na výslovnou žádost majitele psa/feny mimo termíny bonitací. Podléhají platnému zpoplatnění dle aktuálního ceníku.

12. Majitel psa/feny žádající individuální bonitaci, je povinen uhradit rozhodčímu a členům komise cestovné a to v plném rozsahu dle platných sazeb ČMKU, delegovanému rozhodčímu posudečné ještě před započetím bonitace.

13. Výše poplatků za bonitaci se řídí ceníkem poplatků. Poplatky slouží ke krytí veškerých nákladů spojených s přípravou, provedením bonitace a zajištěním následného administrativního zpracování jejich výsledků. Přeregistrace chovnosti není zahrnuta v bonitačním poplatku.

14. Přeřazení variet se provádí při bonitaci zápisem do průkazu původu.

15. Bonitační řád nabývá účinnosti dnem zahájení činnosti klubu.